دوست پسرم قهر کرده و داره میره!

خوب... تنها علتشم اینه که می خواد برم خونش،‌من هم نمی رم!

به نظرم یک زن باید جسمش رو تسلیم کسی کنه که اون شخص، روحشو تسلیم اون زن کرده باشه!

قبلاْ فکر می کردم آدم با ارزشیه!

اما انگار زیاد درست فکر نکردم!