لحظه ها در گذر زمان

در امتداد قطره های باران من

فراموش می شوند