مامان میگه:

من میدونم تو یک آدم بهشتی می خوای

کار بدی نیست

اما گیر نمی یاد!