از ته قلبم آرزو می کنم همه ی مردهایی که به همسرشان خیانت می کنند، همسرشان هم متقابلا به آنها خیانت کند!