توضیحات ذیل فقط به دلیل رفع بعضی ابهامات بود

نه اینکه اعلانی باشه برای رابطه ای

انگار خیلی بد نوشتم.