مردیکه بهم گفت: کسی رو نداری؟

داد زدم سرش: نه ندارم... کسی رو ندارم

اونم گفت: خلایق هر چه لایق

کاشکی می مردم الان

همین الان

الان الان الان

خدایا کجایی؟