چه بی پروانه

           آب می شوم

                    آب می شوم

                                   آآآآآآب!