مرد همسایه ی خوب در مورد من چه فکری می کنه؟

یک زن تنهای بیچاره!

دردم می یاد!