همکارم که چند وقت پیش همزمان با اون معتاده یکی رو معرفی کرد و اونم نشد

زنگ زده بود احوالپرسی و تبریک عید فطر

گفت من فکر می کنم اون ح تو رو جادو کرده!

====

امروز با عمه حرف زدم

گفت معتاده احوالتو پرسیده

یک پژو هم خریده

گفته من فقط توی زندگیم از این خوشم اومده بود

هر کاری هم بخواد براش می کنم

به عمه گفتم که همکارم گفته جادو شدم

عمه گفت خوب شاش هفت تا بچه نابالغ و جمع کن بریز روی سرت توی حموم

وای خدای بزرگ

همینم مونده بود

کثافت بریزم روی خودم!