تمومش کردم

با داغ

داغی که به دل خودم گذاشتم

حرفهاش باورم نمی شد

دنبال س ک س بود