یک چند سالی می شد که چند وقت یکبار درخواست دوستی می کرد.

اینبار درست آخرهای این خواستگار معتاده اومد.

منم خواستم که باهاش دوست بشم

گفت می خوام که ازدواج کنیم باهم

اما مناسب ازدواج با من نبود.... جواب رد دادم...

دست بردار نبود... به زحمت بی خیال شد... امیدوارم