فرار گاهی تصمیم می گیرم فرار کنم.

فرار از تنهایی.

فرار از نگاههای طمع آلود.

فرار از آدمهای فرصت طلب آلوده.

فرار از این همه بی کسی.

اما به کجا؟

کجا آغوشی امین هست؟

کجا آغوشی بی ریا هست؟

آغوشی همیشگی؟