فقط دلم یک آغوش محکم می خواد

شاید از وقتش گذشته باشه

اما انگار بهتره در صورت تمایل به رابطه دوست پسر داشته باشم به جای شوهر کردن