این خواستگار آخریه گیر سه پیچ شد

با اینکه شرایطش برام دلنشین نیست

با اینکه بهتر از اینم توی زندگیم زیاد بودند

اما اونقدر صادق و  عاشقه که دلم نمی یاد روی "نه" پافشاری کنم

نمی دونم ... یعنی دارم ازدواج می کنم//////