وقتی دلت دریای غمه موج دریا دلنشین نیست به خدا..

وقتی سنگ صبورت یک صفحه ی بی صداست، سنگ مرمر صیقلی نیست به خدا..

وقتی صفای وجودت مثل شیره برای مگساست، آسمون صاف دیدنی نیست به خدا..

وقتی هیچکی به دلت نمیشینه، بله گفتن سخته به خدا..