عوضیهای ساختمون منو به زور کردند مدیر ساختمون!

در حالیکه می دونند یک زن تنهام

مرتیکه آشغال رو به رویی چند بار به هوای گرفتن خودکار، کلید و ... دستشو مخصوصا زده به دستم

حالم به هم می خوره ازش و مجبورم بهش بگم حالتون چطوره

کثافت عوضی شماره منو از اون یکی همسایه گرفته و به بهانه های مختلف اس ام اس می زنه

باید از اینجا برم

باید اینجا رو بفروشم و یک جای دیگه بخرم

اما خیلی تنهام خدایا

خودت کمکم کن

می گم: خوشبخت کردن بلد نیستی

کشتن هم بلد نیستی؟

یعنی اضرائیل هم نداری اصلاً؟ که امسال که سال همت مضاعفه بخواد اضافه کاری کنه؟!