بی تعارف

دلم دیگه هیچی نمی خواد

نه شوهر

نه بچه

نه ... هیچی

هیچی

به جز مرگ