یک خواستگار جدید....

امسال این سومین خواستگارم هست...

از اون دو تای قبلی، اولی رو دوست داشتم که آدم غد و یکی یکدونه و کله پوکی بود

دومی هم که چندشم می شد ازش.. هر چند که ظاهرا آدم خوبی بود

این یکی رو ... نمی دونم هنوز...

نمی دونم...

خیلی سخته با یکنفر دیگه آشنا شدن

بابا می گه خودتو با طرف مقابلت از نظر مادیات مقایسه نکن... فکر نکن چون یک آلونکی داری، طرفت هم باید ال باشه و بل باشه...

این یعنی کوتاه بیا... بله رو بده!