هیچ وقت دوست نداشتم مشروب بخورم

حتی چند باری که نزدیک بود

اما الان دلم مشروب می خواد... خیلی

می خوام از خود بیخود بشم

برم توی حس بی خبری

همین الان الان...