هر که آمد درد بر دردم گذاشت

زخم یک آئینه بر قلبم گذاشت

یک قسمت از شعری که دوست داشتم شبیه این بود.