در این تنهایی و بیماری چقدر به یک آغوش بی ریا نیاز دارم...

....

کمکم کن ای همیشه تنها

....

یعنی این بیماری آزار دهنده تا آخر عمر همراه منه؟

....

نمی دونم دلم می خواست از این انرژی درمان های خیلی توپ پیدا می کردم... احساس می کنم اونطوری خوب میشم.

....

یکی از همکارام که مثل بقیه بچه مایه داره گفت که یک انرژی درمان کار می شناسن خانواده شوهرش که خیلی به بقیه وقت نمی ده و چون  اونها رو از قبل میشناسه هنوز بیماریهاشونو خوب می کنه.

شوهرش کمر درد داشت اینجوری خوب شد.

بش گفتم میشه منو بش معرفی کنی برای بیماریم؟ گفت: فکر نمی کنم قبول کنه... با یک لحنی که انگار می گه: مال خودمونه......

......

اینجوریاست دیگه...