خانه ی تنهایی ام دارد آماده می شود.

از این پس من هستم و این دیوارها که همدمم خواهند بود.

من هستم و بی کسی.

من هستم و خدا هم شاید باشد.