مامان فقط از روی اندوه عمیقی که داره، زندگی بچه هاشو اینطوری بر باد میده.

به برادرم گفتم ناراحت نباش... مامان مریضه نمیشه بیشتر از این ازش انتظار داشت.

اما دل خودم پر از درده.. دردی عمیق از اشتباهات فاحش مادرم.

چه کنم همه ی مبارزاتم در مقابل مامان نا امیدانه شکست خورد.