هر دوشون یک نظر مشترک داشتند:

شما به طرف مقابلتون آرامش می دهید!

حالا هر دوشون هستند...