بابا اومده بود خونم چند شب پیش و پرسید:

فلان دوستت چند تا بچه داره؟

گفتم: دو تا دختر... یکیشون کلاس اوله و یکیشون سه ماهشه

گفت: اون یکی دوستت چند تا بچه داره؟

گفتم: یک پسر داره که کلاس چهارمه.

رفت تو فکر...

تو فکر

فکر