اینهمه انتظار کشیدم

از ماه رمضون تا حالا

تا که این اتفاق بیافته

بعد ... خودم خرابش کردم... خیلی راحت و فوری... خودم کردم

من چقدر احمق هستم

احمق و نادون

همیشه این سادگی منه که به حماقت ختم میشه

بدم می یاد ازت!