خدای بزرگ

مهربونم

عزیزتر از جانم

ای مهربانتر از مادر

ای نزدیکتر از رگ گردن

تو عظیمی

تو بخشنده ای

تو بنده نوازی

تو رحمان و رحیمی

قول می دم

از نوع زنونه

از نوع قول خودم

که اگر این اتفاق خوب برام بیافته

تا آخر عمرم غیبت نکنم

خدایا

فدات شم

کلی اتقافات خوب توش داره برام

لطفا اینو بهم بده

البته با حمایت همه جانبه از طرف خودت

خدایااااا

لطفا

خواهش می کنم

التماس می کنم

از نیروی غیبت برام کمک برسون.