بش گفتم که استخاره بد اومده..

باورش نمی شد...

کلی اصرار کرد که من بش فرصت بدم ٢ ماه دیگه دوباره بیاد تا من دوباره استخاره کنم...

منم قبول کردم.