این دالان تاریکی که هر لحظه بیشتر در آن فرو می روم، به کجا خواهد رسید؟