می دونم که به خیلی از آرزوهام رسیدم

می دونم که تو کمک کردی

می دونم که این آرزوها دور بودند از کسی مثل من و در شرایط من

عزیزم.. متشکرم

همیشه همراهم بودی

ببخش که گاهی از غم زمونه ... از امتحانهای سختت ... گله می کنم

می دونم که بازم هوامو داری

می دونم که رویاهامو بی نتیجه نمی زاری...

می دونم

کمکم می کنی

دوستت دارم و متشکرم.