دیگه دارم وجدان درد می گیرم...

آخه فقط به خاطر مامانینا دارم ادامه می دم.

اما احتمالا اون فکر می کنه ازش خوشم اومده!