همه اطرافیان ازم می خواهند که بله بگویم به این خواستگار جدید..

ظاهر خوبی ندارد... منفی

پولی ندارد... منفی

بچه دارد... منفی

هم قد من هست... منفی

مهندس فنی هست... مثبت

شغل نسبتا مناسبی دارد... مثبت

صادق هست (البته بیشتر پپه به نظر می آید) خنثی

من:

ظاهر بهتری دارم..

یک آپارتمان کوچک دارم..

شغل نسبتا مناسبی دارم..

صادق هستم..

توی دخترها قد بلند هستم...

نمی دانم... راضی نمی شوم خیلی ...