به فکر ک بودن، عاقلانه نیست... باید از ذهنم حذفش کنم.

مامان و بابا از این خواستگار جدید خوششون اومده...

بعضی وقتها که به ازدواج مجدد فکر می کردم به این نتیجه می رسیدم که بهتره که همسر بعدیمو دوست نداشته باشم تا بتونم رفتار معقولانه ای باهاش داشته باشم.

حالا هم این خواستگارو که دوست ندارم و به دلم ننشسته... شاید بهتر باشه راجع بهش جدی تر فکر کنم.