مامان می گه: خوبه که همسرت از ما پائین تر باشه... تا حرف گوش کن باشه...

میگم: مامان خوب من از آدم ضعیف خوشم نمی یاد...

تازشم مردا همشون سر و ته یک کرواس هستند... اگر یک آدم ضعیف اومد و از کنار من به یک نون و نوایی رسید و بعدش خدایی نکرده بد از آب در اومد چی؟

حالا باز اگر یک آدم حسابی باشه و خدایی نکرده بد از آب دربیاد... شاید یک چیزی توی وجودش باشه که آدم دلشو به اون خوش کنه!

***

همسر اولم مهندس بود اقلاً... قیافه خوب داشت.. قد و قوارشم خوب بود... خانوادش از نظر مالی مثل خودمون بودند... خودش پولی نداشت...

همیشه می گم: درسته که شوهرم دروغگو بود.. اهل دو به هم زنی بود... دهن بین بود.. هیز بود... مشکل حاد جنسی هم داشت... با این همه اگر کتکم نمی زد بازم باهاش زندگی می کردم..