هر کجا کم آوردی، من هستم.

لباس عروس را خودم می گیرم. آرایشگاه هم با من.

برای رهن، پول کم داری؟ یک سومش را من می پردازم.

نه اینکه خیلی پولدار باشم.

می خواستم زندگیمو بسازم.

می خواست زندگی کنم.

در کنار هم باشیم.

اما... افسوس

افسوس که انگااار

اینها باعث خرابی زندگیم شد نه آبادیش!