به خداوندی خدا اگر مرد بودم

رسم عاشقی رو به مجنون یاد می دادم