کاش آدمهایی که خودشان را محترم می دانند دنبال کسب درآمد از راههای دیگری بودند.

میلیونها راه است برای میلیونر شدن!