خواستم فقط بنده هاتو خوشحال کنم

درسته که عزیزانم هستند، اما هدفم همین بود

تو می دونی و من و خودت و خودم

می گی منت سرت می ذارم؟

آره ... می زام...

دوست دارم منت سرت بزارم اصلا

سر بنده هات تا می تونم نمی زارم

سر خودت اما می زارم...

خودت منو رک آفریدی که وایسم توی روی همه گنده تر از خودمو بهشون "نه" بگم

بهشون بگم که کارشون نادرسته

بهشون بگم که اشتباه می کنند

بهشون بگم که عادلانه رفتار نمی کنند

نکنه اونها رو بیشتر دوست داری؟

چون یکجورایی به خودت رفتند؟

نکنه؟!!!

هی روزگااااااااااااار