فیلم Malena رو باید دید..

که رذالت و پستی رفتار آدمها رو با یک زن بیوه به خوبی به تصویر می کشه.

آخر فیلم وقتی دوباره شوهر دار میشه و دیگران دوباره بهش احترام می گذارند... داغونم کرد....

نمی دونم از نا امیدی بود یا خشم اما قلبم داشت از توی سینم می پرید بیرون.

درد رو خیلی قشنگ به تصویر کشیده بود.