حتی روم نمیشه این اتفاق باور نکردنی و شرم آور دیروز رو اینجا بنویسم

نمی دونم خدا چه منظوری داره

یعنی اینا امتحانه؟

خدا بعضی ها رو ول می کنی و بعضی ها رو اینطوری سنگدلانه امتحان می کنی؟

خدا..... یک کم دوستم داشته باش لطفاً

کاشکی می شد از این کشور کثیف برم یک جای دوووووووووور