نمی دونم اینکه دلم اینقدر بچه می خواد، از روی خودخواهیه یا نه!

اما وقتی یک بچه رو توی خیابون می بینم، نمی تونم جلوی اشکهامو بگیرم.