گاهی خودم هم تعجب می کنم که با اینهمه احساسات درونی چطوری اینهمه خودم رو حفظ کرده ام تا کنون؟!!!

****

هه! عددی نیستی که بخوام به خاطرت بنویسم یا ننویسم!