به خودت قسم مقاوتم داره آب میشه...

همه آرزوهام

همه آنچه که بش افتخار می کنم

داره آب میشه

داره میلرزه...

منو ببر.... یکجای دوووور... یکجا که خودم باشی و خودت

جایی که آرزویی جز تو نباشه

همونجا... پیشم بمون... تا همیشه