چه بد که امثال نتوانستم روزه بگیرم....
چه بد که عیدش مثل عید سالهای پیش نیست...
عید بعد از روزه می چسبه!