""" دیروز"""

اگر بخوام از دید مثبت نگاه کنم، مورد خوبی از طرف آدمهای معتبری که می شناسم معرفی شده.

اگر بخوام با دید منفی نگاه کنم، چون خودشون نتونستند راه پیدا کنند، یکی رو پیدا کردند که تلافیشو سرم در بیارند!

****

خدایا خودمو به تو می سپارم...

از آنجا که بهم سیاست نیاموختی، صداقت را در وجودم نهادی و چنان سادگی را با من عجین کردی که جدا ناشدنیست، خودت یاریم کن و راه راست را پیش پایم بگذار.

با من باش و راه را نشانم بده!

آمین