عقل حکم می کند که به کسی بله بگویی که تو را میخواهد

حس خودخواهی اما ترغیب می کند که دنبال کسی باشی که تو می خواهیش

اغلب ما خودخواهیم