اینهمه استاد آناتومی هست... اینهمه بدنهای آقایون بررسی شده در طول سالیان دراز.... اما هنوز هیچکس جرات نداشته اعلام کنه که قلب آقایون در کجای بدنشون قرار داره دقیقاً!