تنها می روم عروسی...

همسایه ها می بینند...

تنها بر می گردم از عروسی...

همسایه ها می بینند...

تنها می خوابم...

هیچکس نمی بیند لبخند