سکوت و آرامش کوه روح آدمو به ژرفای عمیقی فرو می بره...

دوستش دارم

اگر این زانوان ضعیف همراهی ام کنند،

کوهنورد می شوم..

اگر در زندگی نتوانستم قله های موفقیت را فتح کنم، امیدوارم بتوانم حداقل قله های کوه را فتح کنم!