می خواستم اینبار از روی عقل انتخاب کنم ... نه احساس

اما نشد

می خواستم یک کم تغییر ایجاد کنم...

اما نشد

خدا هم بووود، خدای قدیم....